loader
جمعه 25 آبان 1397
 • حفظ سیاست عمومی دولت در حوزه ماموریت و فراهم نمودن موجبات اجرایی صحیح آن
 • ارتباط در بهبود و پیشرفت اوضاع اجتماعی و اقتصادی محل
 • ایجاد و حفظ هماهنگی بین ادارات و سازمانهای دولتی محل
 • اخذ گزارش از مقامات انتظامی محلی درباره وقایع و اتفاقات روزانه صدور دستورهای قانونی به آنها
 • نظارت و مراقبت در امور آموزشی ، تربیت بدنی ، بهداشت ، کشاورزی و ...
 • بررسی و تهیه پیشنهادات لازم برای ایجاد موسسات عمومی و عام المنفعه
 • رسیدگی و اقدام نسبت به کلیه شکایات واصله و ارجاع آن به واحدهای مربوطه و تسلیم به مقام ما فوق و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه
 • انجام انتخابات طبق قانون و آئین نامه های مربوطه
 • نظارت در امور انجمنهای شهر و بررسی تصویب نامه های انجمنهای مذکور به منظور تأئید یا رد آنها
 • تشکیل شورای عمرانی شهرستان برای اجرای وظایف مقرره و همچنین شورای اداری شهرستان
 • اعمال و برقراری نظم و امنیت از طریق شورای تامینی شهرستان
 • نظارت بر امور اشتغال و رسیدگی بوضع بیکاران منطقه و ارائه پیشنهادهای لازم در این زمینه
 • رسیدگی به وضع صدمه دیدگان از حوادث طبیعی و اقدام در تامین رفاه آنان از طریق بازسازی مناطق آسیب دیده
 • بررسی و تهیه گزارش عملکرد ماهیانه فرمانداری و سایر ادارات تابعه بمنظور طرح در نمازهای 4. جمعه شهرستان جهت آگاهی و روشن شدن اذهان عمومی
 • نظارت بر فعالیت مراکز تولیدی و ایجاد تسهیلات لازم برای پیشرفت کار آنان
 • حفظ سیاست عمومی دولت در حوزه ماموریت
 • مراقبت در بهبود و پیشرفت ارضاع اجتماعی و اقتصادی محل
 • ایجاد و حفظ هماهنگی بین ادارات و سازمانهای دولتی محل
 • نظارت و مراقبت در امور آموزشی ، تربیت بدنی ، بهداشت ، کشاورزی ، انجمن ها ، عمرانی و ... در بخش و محل
 • مراقبت در حسن اجرای وظیفه عمومی در حوزه بخش
 • انجام امور دفتری از قبیل ثبت اندیکاتور ، اندیکس و صدور نامه های رمز فرماندای
 • دریافت اسناد ومدارک محرمانه واصله از وزارتخانه ها ، موسسات و استانداری و سایر مراجع و حراست از آنها بر اساس مقررارت مربوطه
 • آماده نمودن پرونده هائیکه که به مسئولین جهت اقدام ارجاع می گردد
 • جمع آوری اطلاعات بمنظور تامین حراست بیشتر در زمینه اسناد ، پرسنل و تاسیسات واحد متبوع
 • پاسخگوئی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات ، انجام درخواستهای متقاضیان که تقاضای آنان بدون ملاقات فرماندار امکان پذیرد .
 • تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با فرماندار و تعیین وقت ملاقات برای آنان
 • انجام اقدامات لازم در زمینه برقراری ارتباط تلفنی با فرماندار
 • تنظیم اوقات جلسات و کمیسیونهائیکه در فرمانداری تشکیل می گردد
 • ابلاغ دستورات صادره از جانب فرماندار به اشخاص و موسسات ذیربط و واحدهای تابعه
 • اختصاصی ومرتب نمودن نامه های فرماندار
 • هیه و تنظیم اسناد و هزینه های انجام شده و مورد خرید وسائل اداری و غیره .
 • انجام کلیه امور پرسنلی و اداری فرمانداری و بخشداریهای تابعه
 • انجام اقدامات اداری لازم در تامین رفاه کارکنان فرمانداری و بخشداری های تابعه در زمینه های مختلف
 • تهیه نیازمندیهای فرمانداری و بخشداری های تابعه از قبیل وسایل و ابزار و ملزومات اداری
 • تهیه درخواستهای تامین اعتبار هزینه های اداری
 • جاری نگه داشتن اعتبارات فرمانداری و موازنه هزینه ها اداری و امضای آنها بعنوان امضاء مجاز
 • جمع آوری پیشنهادات هزینه ها و نیازمندیهای حوزه مربوط جهت تنظیم بودجه
 • نگهداری حسابهای بانکی و تنخواه گردان فرمانداری
 • اقدام در مورد ابلاغ برنامه و طرحهای مصوب عمرانی به سازمانهای اجرایی حوزه شهرستان .
 • ررسی تقاضاهای افراد شوراها و سایر مراجع ذیربط در مورد کمکهای عمرانی
 • اقدام لازم در اجرای طرحهای مصوب روستاها
 • فراهم نمودن وسائل و تجهیزات لازم انتخابات و توزیع آن بین حوزه های فرعی و شعبات
 • بررسی وضعیت شهرهای مختلف بمنظور تشخیص آمادگی آنها برای انجام انتخابات
 • انجام سایر موارد مربوطه طبق دستور مقام مافوق
 • تهیه و جمع آوری اطلاعات و آمار تعداددهات ، جمعیت ، تراکم و شناخت حوزه بخشداری
 • بازدید و سرکشی به روستاها و کسب اطلاع از نیازمندیهای ساکنان و گزارش به مقام مافوق
 • دریافت شکایات واصله و تطبیق موارد اعلام شده با قوانین و مقررات مربوطه
 • بررسی صورتجلسات شوراهای اسلامی در حوزه بخشداری و پیگیری مصوبات آنها
 • اقدام لازم در تامین آب و برق و وسایل حمل ونقل و بهبود وضع خدمات روستایی
 • نظارت و همکاری برنحوه فعالیت کمیسیونهای خرید محصولات کشاورزی با همکاری مراجع ذیربط
 • فراهم نمودن و توزیع وسایل و تجهیزات لازم برای انتخابات .
 • مقابله مطالب ماشین شده با پیش نویس و تصحیح آنها در صورت لزوم .
 • مراقبت در حفظ و نگهداری ماشین تحریر و اعلام به موقع نواقص بمقام مافوق
 • انجام سایر امور مربوط طبق دستور مقام مسئول
 • نگهداری دفاتر اندیکاتور و اندیکس و ثبت نامه ها و اعم از وارده و صادره در دفاتر مذکور
 • انعکاس شماره دفتر بر روی نامه های وارده و صادره
 • بایگانی نامه هائیکه جریان اداری خود را طی نموده طبق دستور
 • تکمیل پرونده های مربوط به ازدواج اتباع بیگانه با ایرانیان و ارائه به مقام مافوق جهت سیر مراحل قانونی .
 • جمع آوری و تنظیم گزارشهای مربوط به نحوه زندگی پناهندگان در حوزه فرمانداری
 • انجام بررسی ها و تحقیقات لازم در مورد شکایات و درخواستهای واصله در مورد مبادلات مرزی
 • انجام امور مقدماتی مربوط به کلیه وظایفی که بموجب قانون احزاب ، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و آئین نامه مربوط به عهده فرمانداریها واگذار گردیده است .
 • انجام امور دبیر خانه ای شورای تامین و شورای اداری بخش و پیگیری مصوبات حسب دستور
 • جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز در جهت تاسیس پاسگاه نیروی انتظامی در حوزه شهرستان
 • رسیدگی به شکایات مردم و سازمانها از واحدهای انتظامی
 • جمع آوری اخبار و اطلاعات مربوط به فعالیتهای واحد های تابعه و سازمانهای دولتی و خصوصی بمنظور انتشار آنها در جراید .
 • ارتباط دائم با مراکز و موسسات خبری بمنظور مبادله اطلاعات
 • تهیه پیش نویس آگهی ، متون ، اخبار و اطلاعات مربوط به حوزه فرمانداری بمنظور اعلام به موسسات خبری
 • رسیدگی به شکایاتی که از استانداری و سایر مراجع ارجاع می گردد و اقدام و پیگیری در صدور پاسخ به شاکیان .
 • بازرسی و رسیدگی بمواردی که از طرف فرماندار ارجاع می گردد
 • شرکت در جلسات و کمیسیون های مرتبط حسب دستور فرماندار
 • برقراری و حفظ ارتباط با جامعه روحانیت شهرستان و مراجع مذهبی
 • مراقبت و اقدام لازم در حفظ و نگهداری اموال فرمانداری با همکاری مسئولین مربوطه .
 • تحویل اموال خریداری شده از مسئول خدمات اداری و تحویل آنها به ادارات و اشخاص مسئول
 • صدور برگه خروج اموال از ساختمان فرمانداری بر حسب ضرورت
 • الصاق بر چسب شماره دار بر اموال فرمانداری در دفاتر اموال با ذکر شماره و تنظیم صورت موجودی مانده اموال در آخر هر سال و ارسال صورتحساب به کل اموال دولتی طبق مقررات مربوطه .