برگزاری جلسه ساماندهی برداشت مصالح رود خانه ای:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، امروز چهار شنبه ۱۹ شهریور ماه با ریاست اقصی نخشی پور فرماندارشهرستان سردشت و سایر مسئولین ذیربط جلسه ساماندهی برداشت مصالح رود خانه ای در محل سالن جلسات فرماندار برگزار شد.