نخشی پورفرماندارشهرستان سردشت به همراه اعضای شوارهای اسلامی و شهردار از پروژه احداث خیابان 20 متری فازاول و دوم شهر میرآباد بازدید بعمل آورد:

نخشی پورفرماندارشهرستان سردشت به همراه اعضای شوارهای اسلامی و شهردار از پروژه احداث خیابان 20 متری فازاول و دوم شهر میرآباد بازدید بعمل آورد.

 

27 خردادماه 1399

 

روابط عمومی فرمانداری شهرستان سردشت