بازدید از محل مرکز خرید تضمینی گندم واقع در شرکت تعاونی روستایی(ربط)

✍به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سردشت،اقصی نخشی پور فرماندار شهرستان سردشت به همراه بخشدار ربط،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان،ریاست اداره تعاون روستایی،رئیس شورای شهر ربط از محل مرکز خرید گندم واقع در شرکت تعاونی روستایی ربط بازدید و درادامه با مجموعه همکاران آن اداره دیدار و گفتگو نمود.

🔹️پیش بینی می‌گردد که تا پایان فصل خرید بیش از ۲۰۰۰ تن گندم مازاد نیاز بر کشاورزان در غالب طرح خرید تظمینی دولت از کشاورزان شهرستان سردشت خریداری شود.