فرماندارسردشت ازبازاچه مرزی بازدید کرد:

فرماندارشهرستان سردشت زیرساخت های "بازارچه مرزی اشکان"رامورد بررسی قرارداد.

 

شنبه 29 شهریور 1399

 

روابط عمومی فرمانداری شهرستان سردشت