بازدید فرماندار از واحدهای تولیدی فعال شهرک صنعتی سردشت