بازدید مدیرکل امور روستایی و شوراهای آذربایجان غربی از موزه مردم شناسی روستای بیوران