بازدید سرپرست فرمانداری سردشت از پست ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی