بازدید میدانی از پروژه گاز رسانی شهر میرآباد و برگزاری جلسه پیگیری پیشرفت طرحهای گاز رسانی شهرستان

در ادامه نهضت گاز رسانی به روستاهای شهرستان تا کنون 30 روستا گاز رسانی شده و 9 روستای در دست اقدام می باشد.تا پایان تیر ماه 53 پروژه گاز رسانی روستایی تعیین پیمانکار شده و 132 روستا در مرحله اخذ مجوز جهت انتخاب پیمانکار هستند.در صورت اتمام طرح گاز رسانی روستایی تعداد 267 روستا در سردشت ازنعمت گاز بهره مند خواهند بود.