با حضور فرماندار زنگ بازگشایی مدارس در سردشت نواخته شد:

باحضوراقصی نخشی پورفرماندارشهرستان سردشت و رئیس شورای آموزش و پرورش،زنگ بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید در دبستان دخترانه کوثر نواخته شد.

 

شنبه 15 شهریور1399

 

روابط عمومی فرمانداری سردشت