برپایی نمایشگاه نقاشی و آثار دستی دانش آموزان(گزارش تصویری)