جلسه ویدئوکنفرانس فرماندار،رئیس شبکه بهداشت شهرستان سردشت باحضور استانداراستان آذربایجان غربی

جلسه ویدئوکنفرانس فرماندار،رئیس شبکه بهداشت شهرستان سردشت باحضور استانداراستان آذربایجان غربی،حریرچی معاون وزیر بهداشت  و معاونین استاندارو رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان جهت پیشگیری ازبیماری ویروس کرونا درحال برگزاری است.