بازدید سرزده فرماندار از ادارات راه و شهرسازی و تأمین اجتماعی