افتتاح پروژه آبیاری تحت فشار روستای علی آباد سردشت