توزیع بسته موا د ضد عفونی کننده با تلاش و پیگیری دکتر نخشی پور رئیس ستاد مبارزه با کرونا شهرستان سردشت، بمنظور پیشگیری از انتقال بیماری کرونا دربین جانبازان