برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس،"نخشی پور"فرماندار شهرستان سردشت با محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی

برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس،"نخشی پور"فرماندار شهرستان سردشت با محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی

یکشنبه ۱۷فروردین،برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس،"نخشی پور"فرماندار شهرستان سردشت با محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی 

ساعت کار ادارات از روز ۲۳ فروردین ۷:۳۰ الی۱۳:۳۰ خواهد بود.