بازدید معاون اقتصادی وزیر کشور از بازارچه کلیه و معبر مرزی قاسم رش