فرماندار سردشت در  نشست با هیئت امنای کانون فرهنگی اجتماعی بانوان گفت: در شهرستان سردشت سطح مشارکت بانوان در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی پایین است اما پتاسیل ارتقای آن وجود دارد 

جهانی با اشاره به وضعیت راکد و غیر فعال کانون فرهنگی اجتماعی بانوان گفت: این کانون  باید به مثابه سازمانی مردم نهاد نمایان شود و نقش اجتماعی خود را در جامعه پیدا کرده و  فعالیت های متنوع فرهنگی و اجتماعی خود را از سر گیرد.

وی با تاکید بر تقویت فعالیت های تیمی خواستار مشارکت بیشتر  بانوان  در عرصه های مختلف و فعالیت های گروهی  شد.
در ادامه مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند.