از مهمترین آبشارهای حوضه زاب در مسیر رودخانه شلماش قرار دارد که با جهت شمال غربی- جنوب شرقی در پایین دست «ویسک» و «رودخانه پمو» به رودخانه زاب می ریزد. این رودخانه دقیقاً بر روی گسل فرعی روستای آلمان و روستای شلماش جاری است و بستر آن در محل تلاقی فیلیت هوموژنز(یکنواخت) و مرمر دارد که در طی مسیر گاه بر روی مرمر و در بعضی مکانها بر روی فیلیت جریان می یابد. در پایین دست جاده سردشت- شلماش نرسیده به روستای نامبرده 3 آبشار در مسافتی کوتاه 200 متری نمایان هستند که آبشار جنوبی تر به علت ارتفاع فراوان و شکست شیب در مرکز آن 2 آبشار تلقی می گردد و آبشار شمالی تر که در اطراف آن پوشش جنگلی متراکم وجود دارد از چشم اندازهای طبیعی زیبای منطقه محسوب شده و سالیانه مردم زیادی را به خود جلب می کند.