امروز دوشنبه 22 آذرماه یوسفی بخشدار مرکزی در اولین روز فعالیت خود در سمت بخشدار مرکزی همراه با آلی معاون فرماندار از طرح ها و پروژه های  روستای قلعه رش بازدید نمود و در جریان روند پیشرفت پروژه ها قرار گرفت.

 در روستای قلعه رش پروژه احداث دیوار حائل مسیر منتهی به مسجد روستا با متراژ 224 متر مکعب با اعتبار  22 میلیون تومان از محل خود یاری و اعتبارات دهیاری، پروژه نصب چراغ و روشنایی معابر  با اعتباری بالغ بر 10 میلیون تومان از محل خودیاری دهیاری و  سنگ فرش و ساماندهی معابر ورودی روستا با اعتباری بالغ 4200 متر مربع  و حدود 300 متر مکعب دیوار حائل از محل اعتبارات بنیاد مسکن در حال اجراست .