دومین جلسه کمیته شناسایی خانوارهای آسیب دیده اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونادر راستای اجرای کمک های مومنانه: