شورای توسعه و حمایت از سازمان های مردم نهاد شهرستان سردشت تشکیل جلسه داد

شورای توسعه و حمایت از سازمان های مردم نهاد شهرستان سردشت تشکیل جلسه داد

این جلسه با ریاست خضری معاون فرماندار و جمعی از روسای ادارات و نمایندگان از انجمن های مردم نهاد شهرستان با محوریت بررسی فعالیت و ارائه گزارشی از عملکرد و راهکارهایی جهت توسعه و تقویت سمن ها برگزار شد.

در این جلسه ضمن بیان مسایل و مشکلات ، ارائه راهکارهایی جهت توسعه و تقویت سمن ها و گزارشی از عملکرد بر تعامل و همکاری فی مابین ادارات و انجمن ها ، معرفی و شناساندن سمن ها در میان مردم با استفاده از فضای مجازی، آموزش و تربیت نیروی ماهر توسط انجمن ها ، عضوگیری و بهره گیری از افراد صاحب نظر و متخصص در همه اقشار مختلف مردم و تقویت و فعالیت بیشتر انجمن ها تاکید گردید.

در این شهرستان 11 انجمن مردم نهاد شامل 3 انجمن خیری، 3 انجمن حمایتی و 5 انجمن فرهنگی فعالیت می کنند.