بازدید شبانه فرماندار سردشت از داروخانه ها و مبادی ورودی شهر