بازدید میدانی اقصی نخشی پور فرماندار شهرستان سردشت به اتفاق مدیر جهاد کشاورزی از پروژهای اجرا شده آبیاری تحت فشار:

بازدید میدانی اقصی نخشی پور فرماندار شهرستان سردشت به اتفاق مدیر جهاد کشاورزی از پروژهای اجرا شده آبیاری تحت فشار:

بازدید میدانی اقصی نخشی پور فرماندار شهرستان سردشت به اتفاق مدیر جهاد کشاورزی از پروژهای اجرا شده آبیاری تحت فشار

۹۹/۰۴/۲۵

روابط عمومی فرمانداری شهرستان سردشت