برگزاری جلسه با اعضای نظام مهندسی ساختمان شهرستان سردشت:

🔸برگزاری جلسه با اعضای نظام مهندسی ساختمان شهرستان سردشت به ریاست " اقصی نخشی پور" فرماندارشهرستان سردشت و با حضورخوشمرام معاون فرماندار،روسای ادارات خدمات رسان ، شهرداران،رئیس شوراهای اسلامی شهرهای سردشت،ربط نلاس و میرآباد  راستای بررسی مشکلات جامعه مهندسی سردشت در روز سه شنبه، مورخ ۲۵ آذزماه۱۳۹۹ در محل سالن جلسات فرمانداری شهرستان سردشت.
🔸 «روابط عمومی فرمانداری شهرستان سردشت »