از بیماران بستری شده در بیمارستان امام خمینی(ره) عیادت شد