بازدید فرماندار سردشت از تاسیسات تامین آب شرب سردشت