بازدید نخشی پور فرماندار شهرستان سردشت از محل مبادی ورودی و خروجی دارساوین در راستای فاصله گذاری و غربالگری خودروها

جمعه۲۲ فروردین ۹۹بازدید نخشی پور  فرماندار شهرستان سردشت از محل مبادی ورودی و خروجی دارساوین در راستای فاصله گذاری و غربالگری خودروهاصورت گرفت.

نخشی پور از تلاش و زحمات نیروهای نظامی ، انتظامی وتلاشگران عرضه سلامت تقدیر و تشکر کرد.