وداع مردم و مسئولین شهرستان با فرماندار سابق سردشت