نخشی پورفرماندارشهرستان سردشت ازمرکز بخش وزینه بازدید بعمل آورد:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،امروز پنج شنبه 18 اردیبهشت 99 اقصی نخشی پور فرماندارشهرستان سردشت به همراه ظاهری رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای ازمحور مواصلاتی سردشت – پیرانشهرجهت اقدامات صورت گرفته سیل دیروز بازدید کردند.

مقام عالی شهرستان درادامه:ازبخشداری بخش وزینه،شهرداری،پروژه مجتمع ادارات، پروژه احداث خیابان 20 متری فازاول و دوم شهر،منابع طبیعی و آبخیزداری ومرکزجهاد کشاورزی دهستان گورک نعلین جهت شناسایی و کمبود بخش وزینه دیدارو برپیگیری مشکلات تاکید کردند

.