بازدید نخشی پور فرماندارشهرستان سردشت ازروند اجرای پروژه گازرسانی به شهرمیرآباد:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،عصرجهارشنبه 31 اردیبهشت ماه اقصی نخشی پورفرماندارشهرستان سردشت به همراه معاون برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری و رییس اداره گازازروند اجرای پروژه گازرسانی به شهرمیرآبادبازدیدو اززحمات شرکت پیمانگارتقدیر و تشکر نمود.

شایان ذکراست این پروژه یکی ازبزرگترین پروژه های شمالغرب کشور می باشدوشهرمیرآباد یکی ازچهارشهراستان آذربایجان غربی است که هنورازنعمت گازبی بهره است.