بازدید اقصی نخشی پور فرماندار شهرستان ازدرمانگاه دولتی شبانه روزی شهداء شهر سردشت:

# گزارش تصویری 
⭕بازدید اقصی نخشی پور فرماندار شهرستان ازدرمانگاه دولتی شبانه روزی شهداء شهر سردشت

- پنجشنبه ۱۳ آذرماه ۱۳۹۹