برگزاری سومین جلسه شورای هماهنگی مبارزه بامواد مخدرشهرستان سردشت:

امروزدوشنبه 21 مهرماه 1399 باریاست اقصی نخشی پور فرماندارشهرستان سردشت و سایر مسئولین ذیربط ،سومین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدرشهرستان درمحل سالن جلسات با دستورجلسه ارائه گزارش عملکرد شش ماهه ادارات عضوبرگزارشد.