کمیسیون نظارت بر تنظیم بازار شهرستان سردشت برگزار شد

کمیسیون نظارت بر تنظیم بازار شهرستان سردشت برگزار شد

کمسیون نظارت بر تنظیم بازار برگزار شد

کمسیون نظارت بر تنظیم بازار به ریاست سرپرست فرمانداری سردشت و‌ با حضور روسای اتحایه های اصناف  برگزار شد.

دراین جلسه بعدازتبادل نظراعضا، اقصی نخشی پور در موارد متعدداقتصادی شهرستان  مباحثی را مطرح کرد و بر رعایت مقررات تنظیم بازار و عزم جدی جهت تسهیل درامورات داد و ستد بازار وامتناع از کم فروشی و گرانفروشی راهکارهای لا زم را ارئه داد.

 وی ازتلاشهای روسای محترم صمت، اصناف واتحاد یه ها تقدیربعمل آورد.

در  پایان ازتلاشهای مجمع اصناف در ساخت ساختمان مجمع قدردانی گردید.

# نظر : 0