نخشی پور فرماندار شهرستان سردشت از انبار کودبازدید کرد:

 امروز چهارشنبه ۲۷ فروردین ماه

 نخشی پور فرماندار شهرستان سردشت  به اتفاق ریاست جهاد کشاورزی ضمن حضوردر انبار کود از روند توضیح کود به کشاورزان بازدید کرد نخشی پور در این بازدید بر رعایت نکات بهداشتی و فاصله گذاری بین کشاورزان و عوامل توزیع تاکید ویژه کرد.