آگهی تایید صحت برگزاری انتخابات حوزه انتخابیه شهر ربط

آگهی تایید صحت برگزاری انتخابات حوزه انتخابیه شهر ربط

🔹️بدینوسیله به اطلاع عموم اهالی حوزه انتخابیه شهر ربط بخش ربط میرساند که صحت انتخابات در این حوزه انتخابیه مورد تایید قرار گرفت ودر نتیجه افراد نامبرده زیر:
۱- آقای حسن حسینی نام پدر رشید دارای ۱۲۵۱ رای
۲- آقای کمال کمانی نام پدر رحیم دارای ۱۲۰۰ رای
۳- آقای مال مال توفیقی نام پدر حسن دارای ۱۱۸۹ رای 
۴- آقای سعید کریم زاده نام پدر محمد دارای ۱۰۸۳ رای  
۵- آقای شهاب رمضان پور نام پدر کریم دارای ۱۰۴۳ رای 
به عنوان اعضای اصلی و
۱- آقای آکو خضرزاده نام پدر خضر دارای ۸۶۱ رای 
۲-خانم هلاله شیخه پور نام پدر احمد دارای ۶۱۴ رای 
۳- آقای فرهاد اسماعیل زاده نام پدر مصطفی دارای ۶۰۹ رای 
به عنوان اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر انتخاب شدند.
🔸️اینک دراجرای بند ۲ ماده ۷۳ آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر چنان چه کسی به تایید صحت برگزاری انتخابات معترض می باشد می تواند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از انتشار این آگهی شکایت خود را به هیات نظارت استان مستقر در استانداری اعلام نماید.
اقصی نخشی پور
 فرماندار و رئیس هیات اجرایی انتخابات شهرستان سردشت