15 الی 21 اسفندماه ، روز ملی درختکاری و هفته منابع طبیعی و آبخیزداری گرامی باد

درخت برای زندگی؛  باهم بکاریم برای ایران سرسبز - ایران قوی