دومین جلسه کمیته مناسب سازی و شورای سالمندان شهرستان سردشت برگزار شد

دومین جلسه کمیته مناسب سازی و شورای سالمندان شهرستان سردشت برگزار شد

این جلسه با حضور اعضای کمیته و با محوریت ارائه گزارشی از عملکرد و بیان راهکارهایی جهت مناسب سازی اماکن اداری و عمومی شهرستان برگزار گردید.

در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد و بیان راهکارهایی جهت فراهم شدن بستر مناسب محیطی و فرهنگی اجتماعی برای سالمندان و معلولان بر ایجاد فضای مناسب برای توانمند سازی و در راستای اهداف برنامه دولت الکترونیک ، بهره گیری از ظرفیت ها و انجام اقدامات ابتکاری و خدمات در بستر فضای مجازی جهت ارائه خدمات مطلوب و بهتر این دو قشر از جامعه تاکید شد.