روز ملی شهردار مبارک

روز ملی شهردار مبارک

25  اسفند سالروز شهادت سردار سرلشکر شهید مهدی باکری ،روز شهردار را به همه دست اندرکاران و مسئولان و پرسنل خدوم شهرداران شهرستان سردشت و همچنین اعضای محترم شوراهای اسلامی شهرها که نقش

مهمی را در سیاستگذاری و برنامه ریزی های شهری برعهده دارند، تبریک گفته  و ضمن تاکید بر توجه شهرداران به سیاست ها و برنامه های دولت مردمی، موفقیت روزافزون همگان را از درگاه خداوند متعال مسئلت می

نمایم.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان سردشت