مراسم صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی شهرستان سردشت برگزار شد