بازدید از پروژه های آبخیزداری روستای نستان

طرح آبخیزداری سدهای ملاتی روستای نستان از محل صندوق توسعه ملی در سال 97 تخصیص اعتبار شد و عملیات اجرایی آن در چند محور در حال انجام است.این طرح با هدف جلوگیری از سیل و فرسایش خاک در جنگلهای روستان نستان اجرا می شود.