بازدید سرپرست فرمانداری سردشت از محل ستاداسکان مهمانان نوروزی