بازدید فرماندارسردشت از شرکت تعاونی و مراکز خرید گندم شهر ربط

بازدید اقصی نخشی پور فرماندار شهرستان سردشت به اتفاق مدیرجهاد کشاورزی ،اداره تعا ون روستایی اداره غله از شرکت تعاونی و مراکز خرید گندم شهر ربط

 یکشنبه ۲۲ تیرماه


روابط عمومی فرمانداری شهرستان سردشت