آگهی مزایده عمومی محدودههای موقت برداشت شن و ماسه رودخانهای استان آذربایجان غربی:

آگهی مزایده عمومی محدودههای موقت برداشت شن و ماسه رودخانهای استان آذربایجان غربی:

پیرو ابطال مزایده شهریور ماه مجوزهای برداشت شن و ماسه رودخانهای )بهه دییهن ن ه ص در
فرآیند نشر آگهی(
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی در نظر دارد در اجرای مهاده 10 قهانون
اصلاح قانون معادن، مواد 66 تا 87 آئین نامه اجرایی آن، مجوز برداشهت موقهت تعهدادی از
محدودههای شن و ماسه رودخانهای استان را از طریه مزایهده عمهومی در سهامانه تهدار
ایکترونیک دویت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir به اشهاا ق ی هی و ق هوقی واجهد
صلاقیت فنی و مایی واگذار نماید. مت اضیان محترم لازم است جهت شرکت در مزایده نسبت بهه
ثبت نام در سامانه مذکور و تهیه گواهی امضا ایکترونیکی )توکن( از دفاتر منتاب پیشاوان دویت
اقدام و به صورت ایکترونیکی در مزایده شرکت نمایند.
لازم به ذکر است که رقم ریایی پیشنهادی در مزایده، به هیچ عنوان منجربه افزایش قیمت مصهو
فروش در کارخانه شن و ماسه ناواهد گردید.
مت اضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصو سامانه تدارکات ایکترونیکی دویت میتوانند با
شماره تماس 41934 - 021 پشتیبانی سامانه ستاد و جهت مشاهده اطلاعات مزایده از روز شنبه
مورخ 19 / 07 / 9139 به سایت سازمان به آدرس http://agh.mimt.gov.ir مراجعه و اسناد و
مدار مورد نیاز جهت شرکت در مزایده را رویت و مطایعه نمایند و پس از تکمین اطلاعات و تهیه
و تکمین مدار و اسکن آنها در سامانه ستاد، قداکثر تا پایان وقت اداری )ساعت 14:00 ( روز
چهار شنبه مورخ 30 / 07 / 1399 نسبت به ارائه مدار کاغذی در چارچو راهنمای مزایده
مندرج در سایت سازمان اقدام نمایند.

# نظر : 0