۲۶ آذرماه روز ملی حمل و نقل گرامی باد

۲۶ آذرماه روز ملی حمل و نقل گرامی باد

۲۶ آذرماه روز ملی حمل و نقل گرامی باد

✍روابط عمومی و اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان سردشت