27 اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد

27 اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد

بیست و هفتم اردیبشهت ماه روز ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد
 روابط عمومی بهترین نمایانگر اوضاع داخلی نهاد از یک سو و از سوی دیگر منعکس کننده چگونگی مسائلی است که در آن نهاد می گذرد.(مقام معظم رهبری)
روابط عمومی آمیزه ای است از هنر،ادبیات،مدیریت،روانشناسی،روانکاوی،جامعه شناسی،قدرت راهبری،روزنامه نگاری،رسانه شناسی و فنون ارتباطات که با جوهر ذوق و سلیقه ذاتی مردم دوستی و مردم باوری به پدیده ای در خدمت مصالح عمومی جامعه تبدیل می شود.به عبارت دیگر روابط عمومی هنر پل زدن به دلهای مخاطبان و یافتن و منتقل ساختن همه آن چیزهای مطلوبی است که در آن سوی پل عده ای انتظارش را می کشند.
و در آخر به گفته مرحوم پروفسور حمید نطقی پدر روابط عمومی ایران: همیشه در پشت سر روابط عمومی کاردان و موثر، مدیریتی آگاه و مدبر وجود دارد و بدون این پشتیبان، کوششهای روابط عمومی به جایی نخواهد رسید.
روابط عمومی فرمانداری سردشت این روز بزرگ را به  تمامی تلاشگران این عرصه تبریک گغته و موفقیت روزافزون را برای آنان خواستار است.

# نظر : 0