دیدار رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری و شهردار شهر میراباد با فرماندار شهرستان سردشت :

دیدار رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری و شهردار شهر میراباد با فرماندار شهرستان سردشت :

🔺️دیدار رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری و شهردار شهر میراباد با فرماندار شهرستان سردشت 

✍روابط عمومی و اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان سردشت 

-سه شنبه ۲۵ آذرماه ۱۳۹۹