اولین جلسه ویدئو کنفرانس # شورای اداری استان # با ریاست دکتر "شهریاری" استاندار آذربایجان غربی برگزارشد:

اولین جلسه ویدئو کنفرانس # شورای اداری استان # با ریاست دکتر "شهریاری" استاندار آذربایجان غربی برگزارشد:

اولین جلسه ویدئو کنفرانس # شورای اداری استان # با ریاست دکتر "شهریاری" استاندار آذربایجان غربی،اعضای شورای اداری استان وبا حضور اقصی نخشی پور فرماندارشهرستان سردشت برگزار شد.

 

1 مرداد99 

 

 

روابط عمومی فرمانداری شهرستان سردشت