آگهی فراخوان عمومی(مرحله دوم):

آگهی فراخوان عمومی(مرحله دوم)
 تأسیسات رفاهی وخدماتی بازارچه مرزی کیله سردشت