جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان سردشت

 جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان سردشت به ریاست "حسین خضری" معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار سردشت و با حضور اعضای کمیسیون شورای هماهنگی مبارزه بامواد مخدر شهرستان

سردشت در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

◽️در این جلسه هریک از اعضای حاضر در جلسه گزارشاتی از اقدامات انجام شده در خصوص مصوبات قبلی گزارشات خود را اعلام نمودند.

____________________

روابط عمومی فرمانداری شهرستان سردشت